Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Resultatene i årets klima- og miljørapport er positive

De totale utslippene av klimagasser og CO2 gikk ned for sjette år på rad, og de fleste andre utslipp til miljø viser en positiv trend.

Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: vi skal være verdensledende innen miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse. Hvert år gir vi ut en klima- og miljørapport, dette er rapporten som oppsummerer 2021.

Aktivitetsnivå i 2021

I likhet med 2020 ble 2021 et år preget av koronapandemien med tidvis høyt smittetrykk og omfattende smittevernstiltak. Til tross for dette, bidro vaksineringen til en gradvis gjenåpning av samfunnet og en solid økonomisk innhenting for året sett under ett.  

Relativt lave globale investeringer i olje og gass de siste årene, kombinert med stadig økende etterspørsel har strammet inn olje- og gassmarkedet og presset prisene oppover gjennom året.  

De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet vedtatt sommeren 2020 som en følge av koronapandemien, har bidratt til å opprettholde aktivitetsnivået på sokkelen i 2021.

I 2021 ble det avsluttet 40 letebrønner, det er en oppgang fra året før da antall letebrønner var 31. Det ble gjort til sammen 20 olje- og gassfunn.

Hovedfunnene i miljørapporten 2022

Utslipp til sjø

Utslipp til sjø består hovedsakelig av utslipp fra boring av brønner og produsert vann. Det er tillatt med utslipp fra brønner boret med vannbasert borevæske. Det er ikke tillatt å slippe ut oljebaserte eller kaks med vedheng av slike dersom oljekonsentrasjonen overstiger 1 vektprosent. Brukte oljebaserte borevæsker og borekaks blir enten fraktet til land som farlig avfall for forsvarlig håndtering, eller injisert i egne brønner i undergrunnen.   

- Forbruk og utslipp fra boring henger sammen med aktivitetsnivået. På grunn av høyere leteaktivitet i 2021 fikk man økt forbruk av vannbaserte borevæsker, og utslipp til sjø økte også sammenlignet med 2020. Forbruk av oljebaserte borevæsker gikk ned med 5 prosent, men siden mindre borekaks ble injisert offshore, økte mengden farlig avfall sendt til land, sier Valborg Øverland Birkenes, fagsjef miljø.

Utslippene av produsert vann var  127 millioner m3, en liten oppgang fra 2020, men utslippene har blitt redusert med nærmere 25 millioner m3 siden 2015.

- Gjennomsnittlig oljeinnhold i produsert vann for hele sokkelen har vist en synkende trend de siste par årene. Reduksjonen skyldes hovedsakelig økt oljeproduksjon fra nye felt der vannproduksjonen er lav. Både forskningsresultater, miljøovervåking og selskapenes risikobaserte vurderinger av disse utslippene, viser at miljøeffektene av utslippene er ubetydelige, fortsetter Birkenes.

Miljøfarlige kjemikalier

Selskapene har over flere år jobbet aktivt for å bytte ut kjemikalier og det har ført til at utslippene av de mest miljøfarlige kjemikaliene er redusert til en brøkdel av hva det var for ti år siden. Totale utslipp av kjemikalier økte fra 148 000 tonn i 2020 til 189 000 tonn i 2021, men 92 prosent av utslippene er i såkalt grønn kategori som betyr at det er ingen eller svært liten miljøeffekt. De mest miljøfarlige kjemikaliene i rød og svart kategori utgjør nå henholdsvis 0,28 prosent og 0,003 prosent av utslippene. 

- Industrien har siden 1998 sammen med myndighetene hatt et nullutslippsarbeid for miljøfarlige kjemikalier, og utslippene er betydelig redusert siden den gang. Kontinuerlig forbedring er viktig, og industrien arbeider fremdeles med å erstatte kjemikalier for å redusere utslippene av miljøfarlige kjemikalier ytterligere, forklarer Birkenes.

Utilsiktede akutte utslipp

I 2021 var det totalt 52 akutte utslipp av olje hvor 16 var med volum større enn 50 liter. Ser man bare på utslipp av råolje, var det totalt 28 utslipp og i kategorien større enn 1 m3 var det 3 utslipp i 2021. Totalt volum av akutte oljeutslipp i 2021 var 31 m3, en oppgang fra 14 m3 i 2020.  

Antall utilsiktede utslipp av kjemikalier gikk opp fra 142 i 2020 til 161 i 2021. Omtrent 50 prosent av utslippene er små (mindre enn 50 liter), og totalt utslippsvolum er betydelig redusert fra fjoråret. Hovedvekten av utslippene er kjemikalier klassifisert som gule og grønne, med ingen eller liten miljøeffekt.

- I løpet av mer enn 50 års olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel har det ikke forekommet noen akutte utslipp som har medført skade av betydning på miljøet fra petroleumsvirksomheten. Et omfattende forebyggende arbeid i næringen for å unngå utilsiktede akutte utslipp har ført til en nedadgående trend i antall utslipp av olje over mange år. Det totale utslippsvolumet varierer i betydelig grad fra år til år, og domineres av enkelthendelser, sier Birkenes.

Miljøovervåking

Miljøovervåking utføres av uavhengige konsulenter etter myndighetens anbefalinger. Industrien bruker betydelige ressurser hvert år på å undersøke hvilke utslipp som kan medføre effekter i naturmiljøet. Det utføres miljøovervåking av havbunnen og av vannsøylen i tillegg til visuell overvåking, særlig i områder med sårbar fauna. 

Resultater fra havbunnsundersøkelsene viser at effekter er knyttet til partikkelutslipp og nedslamming, i hovedsak noen ti-talls til noen hundre meter fra utslippet. For vannsøyleovervåkingen er konklusjonen at effektene er knyttet til nærområdet til utslippet, vanligvis begrenset til utslag i biomarkører ut til en avstand på ca. 1000 m. 

Utslipp til luft

De totale CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten gikk ned for sjette år på rad. Dette skyldes i hovedsak driftsstans på Melkøya, men også redusert energiforbruk og redusert fakling på installasjonene bidrar. Totale utslipp av klimagasser var 11, 6 millioner tonn i 2021, en nedgang fra 12,6 millioner tonn fra året før. Også utslippene av metan, NOx og andre utslipp til luft ble redusert fra året før.

Utslippene av CO2 per fat oljeekvivalent produsert er svært lave på norsk sokkel, og har blitt redusert de siste årene. Hovedårsaken til dette er oppstarten Johan Sverdrup, som har kraftforsyning fra land og dermed svært lave utslipp.

Klimastrategien mot 2030 og 2050 følges opp i en egen årlig statusrapport og resultatene vil bli lagt frem 16. august i Arendal.