Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
FOTO: Anette Westgard/Equinor

Positiv utvikling for risikonivået på norsk sokkel

Risikoen for storulykker på norsk sokkel viser fortsatt en positiv og nedadgående trend.

Totalindikatoren (storulykkeindikatoren), som reflekterer industriens evne til å styre forhold som påvirker risiko, var litt lavere i 2021 enn året før. Dette er en god indikasjon på at næringen blir stadig bedre til å styre og ta kontroll over risiko i næringen.

Det viser rapporten fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2021. RNNP baserer seg på innrapporteringer fra selskapene som opererer på norsk sokkel. Analysen utføres av Petroleumstilsynet (Ptil).

Færre skader på bærende konstruksjoner
Årsaken til nedgangen på totalindikatoren er blant annet at det har vært færre skader på bærende konstruksjoner, spesielt på flyttbare innretninger. Det var tre skader på bærende konstruksjoner i 2021, mens det var 11 i 2020. 

- En annen årsak som virker positivt inn på totalindikatoren er at de registrerte hydrokarbonlekkasjene i 2021 var i laveste kategori, sier Aud Nistov som er fagsjef HMS og standardisering i Norsk olje og gass.

I 2021 var det 19 brønnkontrollhendelser, fem under leteboring og 14 under produksjonsboring. 18 av hendelsene ble klassifisert med lav alvorlighet. En ble klassifisert som alvorlig. I 2020 var det til sammenligning 10 hendelser, hvorav ingen alvorlige. 

- Næringen jobber videre med å redusere både antall brønnhendelser og hydrokarbonlekkasjer, sier Nistov.

Flere arbeidstimer – færre hendelser
Det ble jobbet to millioner flere arbeidstimer offshore i fjor, sammenlignet med året før. Likevel viser RNNP at det er færre rapporteringspliktige hendelser, og antall alvorlige personskader til havs.

Etterslepet i det forebyggende vedlikeholdet er lavere i 2021 enn det som er rapportert de senere årene, og etterslepet i det HMS-kritiske forebyggende vedlikeholdet er noe redusert sammenlignet med årene før.

RNNP Spørreskjemaundersøkelsen, som foretas blant de offshoreansatte, viser at resultatene i 2021 er omtrent på samme nivå som i 2019.  Det er en mer positiv score i 2021 på "Samarbeid og kommunikasjon"

De som har svart på spørreundersøkelsen, viser imidlertid mer negative vurderinger av HMS-klima.

Det kommer frem mer negative vurderinger av arbeidsmiljøforhold, belastende skiftordning og uthvilthet og flere opplever arbeidsrelaterte plager.

- Dette er signaler vi som industri tar på alvor, og vi skal jobbe målrettet med arbeidsmiljøforhold til havs samtidig som vi nå håper at forholdene generelt bedrer seg i når vi nå forhåpentligvis er på vei ut av pandemien, avslutter Aud Nistov.

Les hele RNNP-rapporten hos Petroleumstilsynet her.

Kontaktperson:

Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsleder arbeidsliv og operative forhold mob: 95 28 28 08