Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Karbonfangst og -lagring

Kort fortalt:

  • Utvikling av løsninger for CO2-fangst og -lagring er helt nødvendig for å nå ambisiøse klimamål i Norge, Europa og globalt
  • Myndighetene må, i samarbeid med næringslivet, legge til rette for hensiktsmessige rammevilkår
  • Prinsipper for transport av CO2 på tvers av landegrenser må etableres
  • Kostnadene må holdes lave, prosessene og systemene må være forutsigbare og skreddersydde for CCS

Verdens etterspørsel etter energi øker, og CCS blir helt sentralt for å redusere utslipp fra energiproduksjon og industrielle prosesser basert på fossile energikilder. Norske myndigheter har lenge vært en global pådriver for utvikling av løsninger for CCS lagring og støtter opp om teknologiutvikling og internasjonalt samarbeid på en rekke arenaer. Norske forskningsinstitusjoner og brede lag av norsk næringsliv og industri har over mange år bygget seg opp verdensledende kompetanse på området. 

Fremstilling av hydrogen fra naturgass med CCS representerer et stort potensial for å sikre avsetning for de norske naturgassressursene på lengre sikt og samtidig bidra til å forenkle EUs omstilling til lavutslippssamfunnet. 

For å lykkes med transport og lagring av CO2 på norsk sokkel mener Offshore Norge at myndigheter, i nært samarbeid med næringslivet, må:  

  1. Legge til rette for hensiktsmessige rammevilkår og, inntil CCS blir kommersielt lønnsomt, bidra med finansiell støtte. 
  2. Etablere prinsipper for transport av CO2 over landegrensene - inkludert inngåelse av nødvendige bilaterale avtaler mellom Norge og land som ønsker å eksportere CO2 
  3. Unngå unødvendige kostnadsdrivere – for eksempel tekniske standarder og driftskrav som ikke er egnet til formålet. Det må utvikles felles, ikke selskapsspesifikke, standarder som bidrar til industrialisering, oppskalering og læring, og til å redusere kostnadene. 
  4. Utvikle hensiktsmessige og forutsigbare systemer og prosesser for f.eks. tildeling av tillatelser og utarbeidelse av PUD som er skreddersydd for CCS. Herunder forenklet og kostnadseffektiv overføring av geologiske data tilpasset CCS
  5. Sikre forutsigbarhet og akseptable vilkår for brukere og balanse mellom risiko og fortjeneste for den som står for transport og lagring. Avklare krav som stilles til investorers ansvar gjennom hele levetiden og tilhørende finansielle garantier, herunder vurdere tidspunkt og prosesser for overføring av lager til myndighetene, risikoavlastning knyttet til mulig lekkasje og overvåking.