Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Fora og utvalg

Her finner du den fulle oversikten over fora og utvalg organisert gjennom Offshore Norge.

Arbeidsgiverpolitikk

Formål

Følge opp saker på et strategisk nivå innenfor arbeidsgiverpolitikk, rammevilkår, kompetanse og utdanning, arbeidsmarkedspolitikk.

Medlemmer

Alle medlemsbedriftene kan bli medlem av APU. Selskapet skal være representert med en person som representerer ledelsen.

Nora Brandt
Advokat arbeidsliv

Asset and Licence management Forum

Purpose 

Contribute to more effective field and licence collaboration, including operations-related challenges and cooperation over facility operations, production and decommissioning.

Potential members

 • Operators and licensees
 • Members should have an overall responsibility for licence and field collaboration in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Magnus Svensson
Subsurface – boring og brønn

Aviation Specialist Network

Purpose

 • Monitoring projects related to aviation safety
 • Preparing specialist advice and assistance for users of air transport services
 • Preparing proposals for Offshore Norge in contact with external parties
 • Preparing proposals for Offshore Norge related to standardisation of helicopter flight safety
 • Following up accidents/incidents related to aviation operations
 • Coordinating activities at Offshore Norge in the event of incidents
 • Helicopter audits

Potential members

 • Oil companies with operational activities (operators)
 • Members must have an overall responsibility for helicopter logistics at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver drift

Decommissioning Specialist Network

Purpose

Offshore Norge will play an active role in and ensure collaboration over decommissioning activities for oil and gas operations, with the emphasis on sustainable, safe and cost-effective parameters and solutions.

Potential members

 • Operators and licensees
 • Members must have an overall responsibility for decommissioning activities at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Anne-Lise Søyland
Operasjonell styring

Digital Strategy Forum

Purpose

Contribute to setting an overall digital direction which will form the foundation for current and future digitalisation in disciplines/areas of responsibility in the industry.

Potential Members

 • All member companies (operators, licensees and supplier companies)
 • Members should have overall responsibility for digitalisation at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Egil Andre Knutsen
Fagsjef digitalisering

Diving and Subsea operations Specialist Network

Purpose

Deal with questions, challenges and collaboration across suppliers and operators related to diving issues and unassisted subsea operations.

Potential members

 • All member companies with diving and subsea operations
 • Members must have an overall responsibility for diving issues and unassisted subsea operations in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver drift

Drilling and Wells Forum

Purpose 

Contribute to more effective collaboration, value creation, learning and exchanging experience related to drilling and wells.

Potential members

 • Operators and licensees
 • Members should have an overall responsibility for drilling and wells in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Magnus Svensson
Subsurface – boring og brønn

Fiskalt forum

Formål

Fiskat forum behandler saker innenfor skattesystem og nivå for petroleumsbeskatning, skattetekniske problemstillinger, avgiftsspørsmål og andre skatteøkonomiske analyser.

Potensielle medlemmer

Alle medlemmer i Offshore Norge innenfor oljeselskapsgruppen, og inntil fem medlemmer av leverandørgruppen, kan være representert i Fiskalt forum.

Forum for CCS

Formål

Forum for CCS skal drøfte og utarbeide anbefalinger og posisjoner for å kunne ivareta og fremme medlemsbedriftenes felles interesser innenfor området CO₂-fangst, -transport og –lagring. Fokus for arbeidet er regulatoriske forhold knyttet til transport og lagring av CO₂.

Potensielle medlemmer

Alle medlemmer i Offshore Norge kan være representert i Forum for CCS. Maks en representant fra hvert selskap.

Ann-Cathrin Vaage
Fagsjef klimapolitikk

Forum for klima og miljø

Formål

Forum for klima og miljø skal arbeide for at petroleumsvirksomheten i Norge drives i samsvar med høye miljøstandarder slik at en sikrer en forsvarlig miljøkvalitet i alle faser av virksomheten.
Forumet skal ivareta og fremme medlemsbedriftenes felles interesser innenfor området ytre miljø. Arbeidet skal være forankret i Offshore Norge sine vedtekter, strategi og hovedoppgaver, og skal være mål- og resultatorientert.
Einar Lystad
Fagsjef havmiljø

Forum for kommunikasjon 2022

Formål

Forum for kommunikasjon skal bidra til å styrke omdømmet til næringen, for å sikre nødvendig langsiktig støtte til petroleumsvirksomheten i Norge. Forumet skal støtte oppunder og forsterke Utvalg for politikk og samfunns arbeid med de strategiske spørsmålene utvalget til enhver tid jobber med.

Potensielle medlemmer

Selskapene nominerer kandidater til forumet. Hvert selskap kan ha ett medlem. Medlemmet må ha kommunikasjon og/eller interessentarbeid som hovedvirkeområde. Møtene foregår på norsk.

Maria Barstad Sanner
Teamleder/kommunikasjonssjef 

Forum for økonomi

Formål

Forum for økonomi skal sikre at interessene til Offshore Norges medlemmer som er rettighetshavere og deltakere i utvinningstilatelser på norsk sokkel i felles regnskapsfaglige spørsmål ivaretas på en god måte.

HSE Forum

Purpose

The forum will contribute to world-class HSE results and to safe and prudent operation. Special attention will be paid to major accident risk.

Potential members

 • All member companies (operators, licensees and supplier companies) with operational activities offshore
 • HSE managers
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning

Industriforum

Formål

Offshore Norge er ihht. Regnskapsavtalen artikkel 2.3 utpekt som sekretariat for Industriforum. Formålet med Industriforum er å dele informasjon om saker vedrørende forståelsen og anvendelsen av Vedlegg B - Regnskapsavtale og tilknyttede spørsmål i Vedlegg A - Samarbeidsavtale og drofte slike saker for i størst mulig grad oppnå enhetlig behandling av like saker på tvers av interessentskap.

Potensielle medlemmer

Selskap med andel i en utvinningstillatelse på norsk sokkel (rettighetshavere etter petroleumsloven § 1-6 j).

Marita Bjelland Botne
Fagsjef juridisk/advokat

Inventory and Equipment Specialist Network

Purpose

Make provisions through standardisation and collaboration for sharing equipment and equipment information between companies, both in day-to-day operations and in urgent cases.

The network will contribute by determining the direction to be taken by support systems for information sharing in the discipline, both in day-to-day maintenance and in new developments.

Potential members

 • Oil companies with operational activities (operators)
 • Members must have an overall responsibility for material management at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Yngve Nilsen
Materialstyring

Juridisk utvalg

Formål

Juridisk utvalg bistår administrasjonen i Offshore Norge og skal ivareta
medlemsbedriftenes felles interesser innenfor sitt fagområde, herunder utrede rettslige spørsmål, gi juridisk rådgivning til de tre policy-utvalgene, samt til øvrige fora og nettverk i foreningen. [linjeskift] Utvalget skal ivareta medlemsbedriftenes juridiske interesser innen områdene:
- petroleumsrett, med særlig fokus rettet mot petroleumslov og tilhørende ressursforskrifter
- konkurranserett
- EU/EØS-rettslige spørsmål
- anskaffelser og innkjøp
- HMS-regelverket
- offentlig forvaltning, straff og relevante privatrettslige emner
- avtale- og konsesjonsverket, herunder spørsmål knyttet til fortolkning og utvikling av utvinningstillatelsen, samarbeidsavtalen og regnskapsavtale

Potensielle medlemmer

Hver av medlemsbedriftene i oljeselskapsgruppen og inntil fem fra leverandørgruppen kan oppnevne
en representant til utvalget.
Selskapene skal være representert med personer som har et overordnet ansvar innen det juridiske området.
Marita Bjelland Botne
Fagsjef juridisk/advokat

Marine Specialist Network

Purpose

 • Joint cooperation for safer maritime operations
 • Relevant collaboration within supply, anchor handling and emergency response vessels e.g. anchoring solutions, contingency solutions, walk to work, chemical transport and low and zero emissions solutions
 • Information sharing and cross-disciplinary learning
 • Collaboration with other relevant stakeholders e.g. GOMO, SfS, PSA, NMD, the Shipping association etc.

Potential members

 • Oil companies with operational activities (operators)
 • Members must have an overall responsibility for operational and technical maritime personnel in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Tormod Tønnesen
Forsyning Fagsjef

Nettverk miljøovervåking

Formål

Nettverket arbeider med miljøovervåkingen som foregår rundt petroleumsaktivitetene på norsk sokkel. Dette omfatter havbunns-/sedimentovervåking, overvåking av vannsøylen og av særskilt sårbare habitater som svamp- og korallområder. Nettverket bistår også Offshore Norge med Forum for Offshore miljøovervåking som arrangeres hvert år, vekselvis med Miljødirektoratet (2022) og Offshore Norge som arrangør (2023). Offshore Norges representant deltar på Koordineringsgruppens (operatørene og Mdir) arbeid med planlegging av miljøovervåkingen i påfølgende år. Nettverket rapporterer til Forum for klima og miljø.

Einar Lystad
Fagsjef havmiljø

Nettverk miljørisiko og beredskap

Formål

Nettverk Miljørisiko og oljevernberedskap arbeider med temaer knyttet til miljørisikoanalyser og oljevernberedskap på norsk sokkel. For miljørisikoanalysene benytter man blant annet ERA Akutt, en software som forvaltes av Offshore Norge.

Valborg Øverland Birkenes
Fagsjef miljø

Nettverk utslippsrapportering

Formål

Nettverk Utslippsrapportering arbeider med temaer knyttet til årlig rapportering fra petroleumsvirksomheten til Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Rapporteringen går gjennom databasen Footprint, som forvaltes av Offshore Norge. Også boreaktivitet knyttet til CCS på norsk sokkel kan rapporteres i Footprint-databasen.

Valborg Øverland Birkenes
Fagsjef miljø

Nettverk utslipp til sjø

Formål

Nettverket arbeider med utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten offshore. Dette omhandler klassifisering av kjemikalier, utslippstrømmer, vurdering av mulige miljørisiki og sikre at virksomheten har tilstrekkelig beslutningsstøtte for aktivitetene. Temaene omfatter knyttet til bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av produsert vann, borevæsker- og kaks. Nettverket organiserer også arbeidsgrupper som jobber med særskilte tema som EIF, DREAM-MER og ulike retningslinjer. Nettverket er et rådgivende organ under Forum for klima og miljø.

Einar Lystad
Fagsjef havmiljø

Norsok and international standards Forum

Purpose

 • Develop and secure access to quality standards
 • Through the development of good standards, help to reduce the use of company-specific requirements
 • Develop standards which contribute to good technical and cost-effective solutions in the petroleum industry
 • Incorporate expertise and experience from Norway’s petroleum sector in developing international standards

Potential members

 • All member companies (operators, licensees and supplier companies) with operational activities offshore
 • Members must have an overall responsibility in this area at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning

Plugging and Abandonment Specialist Network

Purpose

Promote development of robust and cost-effective solutions for current and future P&A challenges on the NCS.

Potential members

 • Operators and licensees
 • Members must have an overall responsibility for P&A at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Magnus Svensson
Subsurface – boring og brønn

Qualification Specialist Network

Purpose

Contribute standardised supplier information, including audit results, to support the supplier qualification process.

Potential members

 • Oil companies with operational activities (operators)
 • Members must have an overall responsibility for the supply chain at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Tove Elin Henriksen
Rådgiver

Regulatory Forum

Purpose

Follow up regulations from and supervision by the HSE authorities.

Potential members

 • All member companies (operators, licensees and supplier companies)
 • Senior legal or government relations executives in the member company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Øystein Joranger
Regelverk og strategi - Prosjektleder Collabor8
Anne-Lise Søyland
Operasjonell styring

Safety and Preparedness Training Specialist Network

Purpose

The forum will serve as a specialist body for the industry on safety and preparedness training on the NCS.

Potential members

Members are drawn from field operators on the NCS, the unions (Safe, Industry Energy, Lederne and the United Federation of Trade Unions), training centres, the Norwegian Shipowners Association and the PSA (observer).

Contact Person:

Benedikte Abrahamsen
Rådgiver kompetanse

Security/Cyber Security Specialist Network

Purpose

Security in the supply chain, security at heliports, cyber security and security issues in general.

Potential members

 • Oil companies with operational activities offshore (operators)
 • Heads of security and cyber security. Each company has two members – one from each discipline. Must be Norwegian citizens, working language is Norwegian, and all may be required to obtain Norwegian security clearance
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning

Styringskomite for Politikk og samfunn

Formål

Styringskomiteen for politikk og samfunn (STYPOS) jobber med saker på et strategisk nivå innenfor klima, leting og areal, miljø, fiskale spørsmåler, enkelte juridiske spørsmål, kommunikasjon, sameksistens og omdømme.

Potensielle medlemmer

STYPOS skal bestå av minimum 15 medlemmer. Medlemmene skal komme fra operatørselskapene med størst produksjon, andre operatører, selskaper som ikke er operatører og leverandørselskaper.

Anders Robertsen Høgalmen
Teamleder samfunnskontakt 

Subsea Installations Specialist Network

Purpose

The network contributes to experience exchange and efficient collaboration on:

 • Subsea production and processing units
 • Pipelines and risers
 • Subsea power cables
 • Umbilicals

Potential members

 • All member companies (operators, licensees and supplier companies) with operational activities offshore
 • Members must have an overall responsibility for subsea installations at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver drift

Supply chain and Logistics Forum

Purpose 

On the basis of commitment and attention each member’s own company, contribute to coordinating and proposing common solutions in procurement, logistics and for sharing storage and for collaboration over access to parts and documentation.

Potential members

 • Oil companies with operational activities (operators)
 • Members must have an overall responsibility for the supply chain and logistics at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Tormod Tønnesen
Forsyning Fagsjef

Well Integrity Specialist Network

Purpose

Ensure and contribute to the industry’s goals related to well integrity issues. Identify common goals and collaborate on overcoming common challenges for well integrity over the life cycle of wells, with the emphasis on the production phase.

Potential members

 • Operators and licensees
 • Members must have an overall responsibility for the WIF area at senior management level in their own company
 • Members must have a mandate to represent their own company

Contact Person:

Magnus Svensson
Subsurface – boring og brønn